X
基金从业资格考试备考课程
  • 更新时间:2021-01-21
  • 责编:Kevin.shi

为了帮助更多的考生顺利通过基金从业资格考试,高顿教育金融项目部权威名师和教学专家团队凭借多年教学经验,认真分析考纲变化,为考生研发了定制化基金课程。名师答疑、学管服务、直播授课,保障考生顺利通过考试,早日进入金融行业!2020年基金从业考试通关资料包,人手一份!

         
                      适合人群:金融从业                                                          适合人群: 基金相关从业者 零基础在职学员

             特色服务:双证/行业经典/从业实操                                特色服务:1080P录播+直播+智能题库