USCPA免考政策
  • 更新时间:2020-08-09
  • 责编:高顿USCPA

免考ACCA


来源:ACCA官网

如果你已经通过了AICPA的四门课程的考试,无需持证,你将获得ACCA的F1-F6、F8-F9课程的免试资格。

1.知识课程FUNDAMENTALS--KNOWLEDGE

F1会计师与企业Accountant in Business(AB)

F2管理会计Management Accounting(MA)

F3财务会计Financial Accounting(FA)

2.技能课程FUNDAMENTALS—SKILLS

F4公司法与商法Corporate and Business Law(CL)

F5业绩管理Performance Management(PM)

F6税务Taxation(TX)

F8审计与认证业务Audit and Assurance(AA)

F9财务管理Financial Management(FM)


USCPA备考资料